ترکیب سهامداران

ترکیب سهامداران

آخرین سرمایه شرکت بیمه معلم ( سهامی عام ) مبلغ 5.810.000 میلیون ریال ، متشکل از 5.810.000.000 برگ سهم عادی با نام 1000 ریالی می‌باشد.

ضمناً نمودار زیر بیانگر ترکیب سهامداران شرکت است:

چارت ترکیب سهامداران

 • بانک سرمایه
 • شرکت سرمایه گذاری کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران
 • شرکت سرمایه گذاری فرهنگیان (سهامی خاص)
 • شرکت ساختمانی معلم
 • شرکت سرمایه گذاری راستین نوین کیش(سهامی خاص)
 • شرکت کشتیرانی اقیانوس خروشان کیش ( سهامی خاص)
 • شرکت سرمایه گذاری فرادریای نیک قشم(سهامی عام )
 • شرکت سرمایه گذاری سامان فرهنگیان
 • شرکت سرمایه گذاری سایه گستر سرمایه
 • موسسه تامین آتیه کارکنان گروه کشتیرانی
 • شرکت سرمایه گذاری سایه گستر سرمایه(س خ )
DNN