آیین نامه شماره 88، گزارشگری و افشای اطلاعات موسسات بیمه

 

فصل سوم افشای اطلاعات

1. معرفی موسسه بیمه و برنامه کسب و کار آن

1.1 اقامتگاه،سایر مشخصات ثبتی و اساسنامه موسسه بیمه

اساسنامه

مشخصات ثبتی

 

روزنامه رسمی

14529

17195

18274

19439

21549

21741

 

1.2 ترکیب سهامداران موسسه بیمه و مشخصات سهامداران بیش از یک درصد

1.3 ساختار سازمانی موسسه بیمه

1.4 مشخصات کارکنان و سوابق تجربی و تحصیلی انها

1.5 چشم انداز ماموریت و اهداف راهبردی موسسه بیمه

 

1.6 عملکرد بیمه گری مستقیم موسسه بیمه

نرخ بیمه نامه های باربری

استعلام نرخ

 

1.7 عملکرد طرح های بیمه ای جدید دارای مجوز از بیمه مرکزی به همراه نرخ و شرایط مورد عمل در هر یک از آنها

1.8 اطلاعات شعب و مراکز پرداخت خسارت موسسه بیمه

1.9 خلاصه اطلاعات مربوط به نمایندگان فعال تعلیق یا لغو پروانه شده موسسه بیمه

 

1.10 خلاصه اطلاعات کارگزاران و ارزیابان خسارت بیمه ای که با موسسه بیمه همکاری می کنند

خلاصه اطلاعات کارگزاران

ارزیابان خسارت

ارزیاب خسارت رشته مسئولیت

ارزیابان خسارت ـ رشته باربری و کشتی

ارزیابان خسارت ـ رشته آتش سوزی

ارزیابان خسارت ـ رشته اتومبیل

ارزیابان خسارت ـ رشته درمان

ارزیابان خسارت ـ رشته مهندسی

 

2. راهبری شرکتی در موسسه بیمه

2.1 کلیات سیستم کنترل داخلی و حسابرسی داخلی

برنامه عملیاتی 97

تاييد دستور العمل کنترل داخلي

دستور العمل کنترل داخلی

راهنمای کنترل حسابرسی داخلی

گزارش کنترل هاي داخلي

 

2.2 گزارش سالانه هیئت مدیره موسسه بیمه به مجمع عمومی

2.3 معاملات غیر بیمه ای اعضای هیئت مدیره و مدیر عامل با موسسه بیمه

2.5 سیاست های تقسیم سود به سهامداران موسسه بیمه

2.6 ورود یا خروج موسسه بیمه از بورس و یا تغییر وضعیت سهام آن در بورس

 

3. مدیریت ریسک و توانگری مالی موسسه بیمه

3.1 خلاصه ای از نحوه مدیریت ریسک در موسسه بیمه

3.2 جزییات محاسبه نسبت توانگری مالی موسسه بیمه مدیریت

3.4 اطلاعات انواع اوراق مشارکت، صکوک و یا سایر اوراق بهادار در صورت انتشار

3.5 درصد تملک سهام سایر موسسات بیمه داخلی یا خارجی

4. وضعیت و عملکرد مالی موسسه بیمه

4.1 صورت های مالی به همراه یادداشت های توضیحی

4.2 نسبت های عملیاتی و مالی سال1397