خدمات مشتریان 84223

قرارداد بیمه حوادث و درمان دانش آموزی، کلیه دانش آموزان مشغول به تحصیل در مراکز آموزشی وابسته به وزارت آموزش و پرورش سراسر کشور را در مقابل خطرات ناشی از بروز حادثه تحت پوشش قرار می دهد.

این قرارداد همزمان با شروع سال تحصیلی آغاز و تا یکسال دارای اعتبار می باشد.

تعریف حادثه : عبارت است از پیشامد ناگهانی ناشی از یک عامل خارجی که بدون قصد و اراده بیمه شده بروز کرده باشد و منجر به فوت یا صدمه بدنی (جرح، نقص عضو و از کار افتادگی ) بیمه شده گردد.

در صورت بروز هر یک از حوادث مشمول بیمه حوادث دانش آموزی، بیمه شده جهت دریافت هزینه ها می بایست مدارک زیر را تهیه و  همراه با فرم شماره 5 که توسط مدیریت آموزشگاه یا مدرسه ی محل تحصیل تکمیل می گردد، برای شرکت بیمه معلم ارسال نماید.  

الف- در صورت فوت

  • اصل یا فتوکپی تایید شده خلاصه رونوشت فوت
  • گواهی پزشکی قانونی یا آخرین پزشک معالج مبنی بر تعیین علت فوت
  • گزارش مشروح حادثه که توسط مراجع ذیصلاح تهیه شده باشد.
  • نامه اداره سرپرستی (در صورت وجود صغیر)
  • اصل و فتوکپی شناسنامه یا کارت ملی

ب- در صورت نقص عضو یا از کارافتادگی دایم کلی یا جزیی

  • گواهی اولین مرجع درمانی مبنی بر شرح صدمات وارده و معالجات انجام شده
  • گواهی پزشک معالج مبنی بر پایان معالجات و غیر قابل علاج بودن نقص عضو
  • گزارش مشروح حادثه که توسط مراجع ذیصلاح تهیه شده باشد.
  • اصل و فتوکپی شناسنامه یا کارت ملی

ج- هزینه پزشکی

  • گزارش مشروح حادثه که توسط مراجع ذیصلاح تهیه شده باشد.
  • گواهی پزشک معالج همراه با اصل کلیه صورت حساب های پزشکی
  • اصل شناسنامه یا کارت ملی

د- هزینه خرید و پیوند کلیه

  • تایید هیأت امنای بیماران کلیوی
  • شرح عمل
  • کپی صورتحساب بیمارستانی
  • اصل و فتوکپی شناسنامه یا کارت ملی

شرکت بیمه معلم با توجه به مدارک ارسال شده و نوع هزینه، مبلغ غرامت را محاسبه و پرداخت می نماید.

درصورت وجود هر گونه سوال یا ابهام ، شعب شرکت بیمه معلم در سراسر کشور آماده پاسخگویی می باشند.