خدمات مشتریان 84223

این بیمه نامه تبعه خارجي را كه به صورت قانوني وارد ايران مي‌شود و احتمال تحقق خطرات و خدمات مشمول اين بيمه‌نامه براي وي تحت پوشش قرار می گیرد.

پوشش ها و خدمات قابل ارائه در این بیمه نامه :

در صورتي كه بيمه‌شده در مدت اعتبار اين بيمه‌نامه، دچار بيماري يا صدمات بدني ناشي از حادثه شود و يا قرنطينه اجباري پزشكي ضروري گردد،‌ بيمه‌گر موظف است خدمات زير را سازماندهي و هزينه‌هاي مرتبط با آن را پرداخت نمايد.

 الف) انتقال

۱-     پذيرش و انتقال بيمه‌شده به نزديك‌ترين بيمارستان يا مراكز درماني مجهز در كمترين زمان ممكن.

۲-    انتقال بيمه‌شده در موارد ضروري با نظر پزشك معالج به مراكز درماني مجهزتر در اسرع وقت.

۳-  بازگرداندن بيمه‌شده به كشور متبوع خويش بر اساس نظر پزشك معالج و تاييد پزشك معتمد بيمه‌گر در صورتي كه پس از درمان در محل، شرايط جسمي بيمه‌شده مانع از بازگشت وي به صورت يك مسافر معمولي باشد.

۴-    انجام اقدامات لازم در صورت فوت بيمه‌شده براي انتقال جسد به نزديك‌ترين فرودگاه‌ محل اقامت وي در كشور متبوع.

۵-  انجام اقدامات لازم جهت بازگرداندن افراد همراه زير ۱۵ سال بيمه‌شده و يك نفر از بستگان بيمه‌شده به كشور متبوع در صورتي كه بيمه‌شده توانايي ادامه سفر با وسيله نقليه شخصي و يا وسيله نقليه‌اي كه در ابتداي سفر مورد استفاده قرار گرفته را نداشته باشد.

۶-   انجام اقدامات لازم براي انتقال يكي از بستگان بيمه‌شده از كشور محل اقامت بيمه‌شده به ايران در صورتي كه بيمه‌شده به علت حادثه يا بيماري مشمول اين بيمه‌نامه، در بيمارستان بستري شود و بر اساس نظر پزشك معالج به همراه نياز داشته باشد.

ب) پرداخت هزينه‌ها

۱-  هزينه‌هاي پزشكي و بستري تا سقف ۰۰۰ر۱۰ يورو و يا معادل ريالي آن براساس نرخ  تسعیر ارز مندرج در بیمه‌نامه با استناد به گواهي پزشكي مبني بر نياز فوري به درمان در مدت پوشش  (پس از كسر فرانشيز هزينه‌هاي پزشكي غيربستري)، به شرح زير پرداخت خواهد شد:

۱-۱-  هزينه‌هاي پزشكي شامل ويزيت اوليه و خدمات تصويربرداري و آزمايشگاهي، هزينه‌هاي دارويي، جراحي‌هاي سرپايي، فيزيوتراپي و انتقال مصدومان و بيماران به مراكز پزشكي مربوطه ناشي از حوادث.

۱-۲-  هزينه‌هاي پزشكي ناشي از بستري و جراحي در بيمارستان و مراكز جراحي محدود Day Care (با بيش از ۶ ساعت بستري).

۲-    هزينه‌هاي غيرپزشكي به شرح زير پرداخت خواهد شد:

۲-۱-  هزينه‌هاي متعارف مربوط به تهيه تابوت و انتقال جسد  بيمه‌شده متوفی به نزديكترين فرودگاه‌ بين‌المللي محل اقامت وي در كشور مبداء یا محل اقامت (هزینه‌های برگزاري مراسم تشييع و تدفين در تعهد بیمه‌گر نمی‌باشد).

۲-۲-  در صورتي كه بيمه‌شده به علت حادثه يا بيماري مشمول اين بيمه‌نامه، در بيمارستان بستري شود و بر اساس نظر پزشک معالج و تایید پزشك معتمد بيمه‌گر به همراه نياز داشته باشد، هزينه‌هاي متعارف رفت و برگشت يكي از بستگان بيمه‌شده از كشور محل اقامت بيمه‌شده به محل بستري و نیز مخارج اقامت وي در ایران حداکثر تا ۲۰ روز پرداخت خواهد شد.

۲-۳-  هزينه متعارف بازگشت غيرمنتظره بيمه‌شده به دليل صدمات يا بيماري حاد پزشكي در صورتي كه نتواند از بليط برگشت استفاده نمايد.

۲-۴-  هزينه‌هاي متعارف جهت بازگرداندن افراد همراه زير ۱۵ سال بيمه‌شده و يك نفر از بستگان وی به كشور مبدا یا محل اقامت در صورت عدم توانايي به سفر با وسيله نقليه شخصي و يا وسيله نقليه‌اي كه در ابتداي سفر مورد استفاده قرار گرفته است.

۲-۵-  هزينه‌هاي فوريتي دندانپزشكي تا سقف ۲۰۰ يورو. اين هزينه‌ها محدود به معالجه دندان درد، درمان عفونت و كشيدن دندان مي‌باشد.

۲-۶-  هزينه‌هاي لازم جهت تهيه مدارك مهم مسافرتي نظير گذرنامه، گواهينامه رانندگي و يا مدارك كنسولي در صورت گم‌شدن مدارك مربوطه تا سقف ۲۰۰ يورو.

۲-۷-  هزينه‌هاي مربوط به معاضدت قضایی تا سقف  ۲۵۰ يورو در دعاوي که در طی مدت اقامت در ایران علیه بیمه شده دادخواست مطرح شود.

ج) راهنمایی پزشكي

بيمه‌گر موظف است اطلاعات مورد نياز بيمه‌شده از قبيل نشاني بيمارستان‌ها، مراكز جراحي محدود، داروخانه‌ها و ديگر مراكز تخصصي جهت بيماران و مصدومان را در اختيار وي قرار داده و ساير اطلاعات و  راهنمايي‌هاي لازم را  به دو زبان فارسي و انگليسي ارائه نمايد.

د) پرداخت خسارت

بيمه‌گر موظف است حداكثر ظرف مدت ۵ روز پس از دريافت مدارك مورد نياز خسارت را به ذینفع پرداخت نمايد.

هـ) راهنمايي بيمه‌شده در صورت گم شدن مدارك

 بيمه‌گر موظف است‌ در صورت گم‌شدن مدارك مهم مسافرتي از جمله گذرنامه و ويزا راهنمايي‌هاي لازم را به بيمه‌شده ارايه نمايد.

وظايف بيمه‌شده

در صورت نياز به خدمات، بيمه‌شده يا نماينده وي موظف است:

۱- در اولين فرصت ممكن با نزديك‌ترين مركز پاسخگويي و راهنماي شبانه ‌روزي که برروی دفترچه بیمه نامه درج شده است  تماس گرفته و اطلاعات زير را اعلام نمايد:

۱-۱- نام كامل بيمه‌شده، شماره و تاريخ اعتبار بيمه‌نامه مسافرتي، شماره گذرنامه.

۱-۲- نشاني محل اقامت در ايران و شماره تماس.

۱-۳- شرح مختصر حادثه، بيماري و نوع كمك مورد درخواست.

۲- در موارد بستري حداكثر ظرف مدت ۵ روز از زمان بستري شدن و قبل از ترخيص موضوع را به بيمه‌گر اعلام نمايد.

۳- از هر عملي كه اقدام بيمه‌گر را عليه مسئول حادثه ( در صورت وجود) مشكل و نامقدور سازد خودداري نمايد.

۴- كليه مدارك و مستندات لازم براي بازيافت خسارت از منابع مربوطه را در صورت درخواست بيمه‌گر تهيه و در اختيار وي قرار دهد.