خدمات مشتریان 84223

آخرین سرمایه شرکت بیمه معلم ( سهامی عام ) مبلغ 1.500.000 میلیون ریال ، متشکل از 1.500 میلیون برگ سهم عادی با نام 1000 ریالی می‌باشد.

ضمناً نمودار زیر بیانگر ترکیب سهامداران شرکت است: