Shareholder Composition

Shareholder Composition

آخرین سرمایه شرکت بیمه معلم ( سهامی عام ) مبلغ 1.500.000 میلیون ریال ، متشکل از 1.500 میلیون برگ سهم عادی با نام 1000 ریالی می‌باشد.

ضمناً نمودار زیر بیانگر ترکیب سهامداران شرکت است:

Shareholder Composition Chart

  • سرمایه گذاری فرهنگیان
  • ساختمانی معلم
  • بانک سرمایه
  • سرمایه گذاری کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران
  • کشتیرانی اقیانوس خروشان کیش
  • سرمایه گذاری راستین نوین کیش
  • بازرسی مهندسی و صنعتی ایران
  • سایر
DNN