Cargo Insurance

Cargo Insurance

پوشش ها

بيمه هاي باربري به صورت قابل اطميناني زيانهاي مالي كالاهاي تجاري را درصورت تحقق خطرات مرتبط باحمل  و نقل دريايی، هوايي و زميني مورد پوشش قرار مي دهد.

بيمه نامه باربري، قراردادي است كه براساس مفاد و شرايط توافق شده در آن، بيمه گر جبران خسارت و نيز تقبل هزينه هاي احتمالي ناشي از حمل كالا را به عهده مي گيرد.

يكي از بخش‌هاي فني شركت بيمه معلم ، بيمه‌هاي باربري است كه رشته‌هاي بيمه‌اي ذيل را تحت پوشش قرار مي‌دهد:

– بيمه حمل و نقل كالا (باربری)

– بيمه بدنه كشتي

– بيمه بدنه هواپيما

 

بیمه باربری یا حمل و نقل کالا بیمه ای ست که به موجب آن بیمه گر در مقابل بیمه گذار متعهد می شود تا چنانچه در زمان حمل کالا از یک محل به محل دیگر بر اثر وقوع خطرهای موضوع بیمه، کالا از بین رفته و دچار خسارت شود و یا در رابطه با این خطرات، بیمه گذار هزینه ای متحمل شود، زیان وارده را بپردازد.

 

انواع بیمه های باربری عبارتند از:

الف)  بيمه هاي وارداتي

ب)  بيمه هاي صادراتي

ج)   ترانزيت (عبوري)

د)   بيمه هاي داخلي

بیمه بدنه شناور

در بيمه كشتي، شركت بيمه با توجه به نوع شناور، مسئول جبران خسارت بدنه شناورها مي‌باشد و در بعضي از پوشش‌ها مسئوليت ناشي از تصادم و همچنين زيان همگاني نيز تحت پوشش قرار مي‌گيرد

در صورتي كه بدنه و ماشين آلات و تاسيسات آن بعلت وقوع هر يك ازخطرات بيمه شده ( بر اساس کلوزهای بین المللی ۲۸۹-۲۸۰- ٰ۳۴۴ و …) ،‌زيان وارده به بيمه گذار را تا حداكثر مبلغي كه به عنوان ارزش مورد بيمه در بيمه نامه تعيين ميشود با توجه به شرايط و مقررات بيمه نامه جبران مي کند.

 

 • به استناد نامه شماره ۹۴۶۸/ص/۹۴ مورخ ۹۴/۴/۲ سازمان بنادر دریانوری جمهوری اسلامی ایران شرکت سهامی بیمه معلم مجاز است تا تضمین نامه مالی مربوط به ماده ۱۲ کنوانسیون خارج­ نمودن مغروقه (نایروبی) را صادر کند. بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران با صدور نامه شماره ۱۳۳۱۹/۵۰۳/۹۴ مورخ ۹۴/۳/۳۱ سقف اعتبار پوشش بیمه­ای کنوانسیون­های نایروبی و آلودگی­های نفتی را برای شرکت سهامی بیمه معلم برابر ۰۰۰ر۵۰۰ر۱۴ دلار امریکا تعیین نموده است.
بیمه های باربری داخلی

بيمه نامه‌هاي باربري داخلي يكي از بيمه‌نامه هاي باربري است كه صاحبان كالا جهت تحت پوشش قرار دادن محموله هايي كه مبدأ و مقصد حمل آنها يكي از شهرهاي ايران مي‌باشند، آن را تهيه مي‌کنند.

در بیمه حمل ونقل داخلی خطرات تحت پوشش بیمه گر شامل خطرات اصلی، آتش سوزی و حادثه وسیله نقلیه (تصادف، تصادم، واژگونی و پرت شدن وسیله نقلیه حامل کالا) و خطرات اضافی شامل خسارات ناشی از تخلیه، بارگیری، سرقت و پرت شدن کالا از روی وسیله حمل و … می باشد که با توافق بیمه گر و دریافت حق بیمه اضافی می تواند تحت پوشش قرار گیرد.

بیمه های باربری وارداتی

كالاهايي كه توسط اشخاص حقيقي و حقوقي از كشورهاي خارجی خريداري مي گردند و به صورت خريدهاي براتي، بدون انتقال ارز، حوالجات و يا از طريق اعتبارات اسنادي انجام مي گيرد با توجه به قوانين جاري مملكت ابتياع اين نوع بيمه نامه مطابق ماده ۷۰  قانون بيمه براي واردكنندگان اجباري مي باشد.

این بیمه نامه در چارچوب و مقررات بین المللی کلوزهای A وB و C انستیتوی بیمه گران لندن و کلوز توتال لاس تحت پوشش قرار می گیرند

مجموعه شرایط (A)

(۱) – اين بيمه همه ‌خطرهايي را كه منجر به تلف شدن يا آسيب ديدن كالاي مورد بيمه مي شود به جز موارد استثنا شده در بندهاي ۴، ۵، ۶، ۷ راپوشش مي‌دهد.

مجموعه شرایط (B)

(۱) – اين بيمه خطرات زير به جز موارد استثنا شده‌ در بندهاي ۴، ۵، ۶، ۷ را پوشش مي‌دهد.

(۱/۱) – تلف شدن يا آسيب ديدن مورد بيمه كه به طور منطقي مرتبط با يكي از موارد زير باشد:

 • (۱/۱/۱) – آتش سوزي يا انفجار.
 • (۲/۱/۱) – به‌گل نشستن ، زمينگير شدن و برخورد با كف دريا، غرق شدن يا واژگون شدن كشتي يا شناور.
 • (۳/۱/۱) – واژگون شدن يا از راه يا از خط خارج شدن وسيله حمل زميني.
 • (۴/۱/۱) – تصادم يا برخورد كشتي، شناور يا هر وسيله حمل ديگر با هر جسم خارجي به‌غير از آب.
 • (۵/۱/۱) – تخليه كالا در بندر اضطراري.
 • (۶/۱/۱) -زلزله، آتشفشان يا صاعقه.

(۲/۱) – تلف شدن يا آسيب ديدن كالاي مورد بيمه كه علت آن يكي از امور زير باشد:

 • (۱/۲/۱) – فداكردن كالا در جريان خسارت عمومي.
 • (۲/۲/۱) – به دريا انداختن كالا جهت سبك سازي كشتي يا به دريا افتادن كالا از روي عرشه كشتي.
 • (۳/۲/۱) – ورود آب دريا، درياچه يا رودخانه به كشتي، شناور، محفظه كالا، كانتينريا محل انبار.

(۳/۱) – تلف شدن كلي هر بسته در كشتي يا شناور و يا تلف كلي هر بسته به‌علت افتادن به‌هنگام بارگيري و يا تخليه كشتي يا شناور.

مجموعه شرایط (C)

خطرات تحت پوشش

(۱) – اين بيمه خطرات زير به جز موارد استثنا شده در بندهاي ۴، ۵، ۶، ۷ را پوشش مي‌دهد.

(۱/۱) – تلف شدن يا آسيب ديدن مورد بيمه كه به طور منطقي مرتبط با يكي از موارد زير باشد:

 • (۱/۱/۱) – آتش سوزي يا انفجار.
 • (۲/۱/۱) – به‌گل نشستن ، زمينگير شدن و برخورد با كف دريا، غرق شدن يا واژگون شدن كشتي يا شناور.
 • (۳/۱/۱) – واژگون شدن يا از راه يا از خط خارج شدن وسيله حمل زميني.
 • (۴/۱/۱) – تصادم يا برخورد كشتي، شناور يا هر وسيله حمل ديگر با هر جسم خارجي به‌غير از آب.
 • (۵/۱/۱) – تخليه كالا در بندر اضطراري.

(۲/۱) – تلف شدن يا آسيب ديدن كالاي مورد بيمه كه علت آن يكي از امور زير باشد:

 • (۱/۲/۱) – فداكردن كالا در جريان خسارت عمومي.
 • (۲/۲/۱) – به دريا انداختن كالا جهت سبك سازي كشتي.

استثنائات

(۴) – اين بيمه به هيچ وجه شامل خطرات زير نمي‌گردد:

 • (۱/۴) – تلف شدن، آسيب ديدن يا هزينه قابل انتساب به سوء عمل ارادي بيمه‌گذار
 • (۲/۴) – نشت و ريزش عادي، كسري عادي وزن يا حجم و يا فرسودگي و پوسيدگي عادي كالاي‌ مورد بيمه.
 • (۳/۴) – تلف شدن، آسيب ديدن يا هزينه ناشي از كافي نبودن يا نامناسب بودن بسته بندي يا آماده سازي كالاي مورد بيمه مشروط بر اينكه بسته بندي يا آماده سازي قبل از شروع اين بيمه انجام شده يا به‌ وسيله بيمه گذار يا كاركنان او انجام شده باشند و تحمل مقابله با حوادث معمول در سفر بيمه شده را نداشته باشد.(در موارد مربوط به اين شرط ،” بسته بندي ” شامل چيدن كالاي مورد بيمه در كانتينر هم هست وكاركنان جزو پيمانكاران مستقل محسوب نمي‌شوند.)
 • (۴/۴) – تلف شدن، آسيب ديدن يا هزينه به علت عيب ذاتي يا ماهيت كالاي ‌مورد بيمه.
 • (۵/۴) – تلف شدن، آسيب ديدن يا هزينه اي‌كه علت آن تاخير باشد، حتي اگر اين تاخير ناشي از خطرات بيمه شده باشد(به‌استثناء هزينه هاي قابل پرداخت بر اساس بند ۲)
 • (۶/۴) – تلف شدن، آسيب ديدن يا هزينه ناشي از اعسار يا ورشكستگي مالكان،مديران، اجاره كنندگان يا گردانندگان كشتي يا قصور در انجام تعهدات مالي از طرف يكي از آنها، به شرط اينكه بيمه گذار در هنگام بارگيري كالاي مورد بيمه در كشتي، از اين امر مطلع بوده يا بايستي طبيعتا در جريان معمول تجارت خود از اين مسئله آگاه باشد كه اين اعسار و يا ناتواني مالي مي‌تواند مانع از ادامه عادي سفر گردد. اين استثنا در صورتي كه قرارداد بيمه به طرف ديگري (طرف مدعي خسارت) واگذار شده باشد كه آن طرف موضوع بيمه را با حسن نيت و تحت قرارداد الزام آور خريداري كرده يا با خريد آن توافق نموده است، اعمال نمي گردد.
 • (۷/۴) – تلف شدن، آسيب ديدن يا هزينه اي كه مستقيم يا غير مستقيم به علت يا ناشي از كاربرد هر نوع سلاح‌ يا وسيله‌اي باشد كه با انرژي اتمي ‌يا شكست هسته‌اي و يا تركيب هسته اي يا واكنش مشابه ديگر يا نيرو يا ماده.

شرايط  TOTAL LOSS
اين شرط از بين رفتن كلي كالا در يك مرحله و در نتيجه آتش‌سوزي و يا غرق وسيله نقليه را پوشش مي‌دهد. اين نوع پوشش حداقل پوشش بيمه‌اي در هر حمل را فراهم مي‌آورد و تقريباً در سطح جهان منسوخ شده است ليكن در كشور ايران هنوز هم طرفداران فراواني دارد.

بیمه نامه باربری صادراتی

كالاهايي كه از ايران به مقصد كشورهاي خارجي حمل مي گردند براساس نوع شرايط فروش (اينكوترمز) نياز به بيمه نامه صادراتي دارند.

این بیمه نامه در چارچوب و مقررات بین المللی کلوزهای A وB و C انستیتوی بیمه گران لندن و کلوز توتال لاس تحت پوشش قرار می گیرند

مجموعه شرایط (A)

(۱) – اين بيمه همه ‌خطرهايي را كه منجر به تلف شدن يا آسيب ديدن كالاي مورد بيمه مي شود به جز موارد استثنا شده در بندهاي ۴، ۵، ۶، ۷ راپوشش مي‌دهد.

مجموعه شرایط (B)

(۱) – اين بيمه خطرات زير به جز موارد استثنا شده‌ در بندهاي ۴، ۵، ۶، ۷ را پوشش مي‌دهد.

(۱/۱) – تلف شدن يا آسيب ديدن مورد بيمه كه به طور منطقي مرتبط با يكي از موارد زير باشد:

 • (۱/۱/۱) – آتش سوزي يا انفجار.
 • (۲/۱/۱) – به‌گل نشستن ، زمينگير شدن و برخورد با كف دريا، غرق شدن يا واژگون شدن كشتي يا شناور.
 • (۳/۱/۱) – واژگون شدن يا از راه يا از خط خارج شدن وسيله حمل زميني.
 • (۴/۱/۱) – تصادم يا برخورد كشتي، شناور يا هر وسيله حمل ديگر با هر جسم خارجي به‌غير از آب.
 • (۵/۱/۱) – تخليه كالا در بندر اضطراري.
 • (۶/۱/۱) -زلزله، آتشفشان يا صاعقه.

(۲/۱) – تلف شدن يا آسيب ديدن كالاي مورد بيمه كه علت آن يكي از امور زير باشد:

 • (۱/۲/۱) – فداكردن كالا در جريان خسارت عمومي.
 • (۲/۲/۱) – به دريا انداختن كالا جهت سبك سازي كشتي يا به دريا افتادن كالا از روي عرشه كشتي.
 • (۳/۲/۱) – ورود آب دريا، درياچه يا رودخانه به كشتي، شناور، محفظه كالا، كانتينريا محل انبار.

(۳/۱) – تلف شدن كلي هر بسته در كشتي يا شناور و يا تلف كلي هر بسته به‌علت افتادن به‌هنگام بارگيري و يا تخليه كشتي يا شناور.

مجموعه شرایط (C)

خطرات تحت پوشش

(۱) – اين بيمه خطرات زير به جز موارد استثنا شده در بندهاي ۴، ۵، ۶، ۷ را پوشش مي‌دهد.

(۱/۱) – تلف شدن يا آسيب ديدن مورد بيمه كه به طور منطقي مرتبط با يكي از موارد زير باشد:

 • (۱/۱/۱) – آتش سوزي يا انفجار.
 • (۲/۱/۱) – به‌گل نشستن ، زمينگير شدن و برخورد با كف دريا، غرق شدن يا واژگون شدن كشتي يا شناور.
 • (۳/۱/۱) – واژگون شدن يا از راه يا از خط خارج شدن وسيله حمل زميني.
 • (۴/۱/۱) – تصادم يا برخورد كشتي، شناور يا هر وسيله حمل ديگر با هر جسم خارجي به‌غير از آب.
 • (۵/۱/۱) – تخليه كالا در بندر اضطراري.

(۲/۱) – تلف شدن يا آسيب ديدن كالاي مورد بيمه كه علت آن يكي از امور زير باشد:

 • (۱/۲/۱) – فداكردن كالا در جريان خسارت عمومي.
 • (۲/۲/۱) – به دريا انداختن كالا جهت سبك سازي كشتي.

استثنائات

(۴) – اين بيمه به هيچ وجه شامل خطرات زير نمي‌گردد:

 • (۱/۴) – تلف شدن ، آسيب ديدن يا هزينه قابل انتساب به سوء عمل ارادي بيمه‌گذار
 • (۲/۴) – نشت و ريزش عادي، كسري عادي وزن يا حجم و يا فرسودگي و پوسيدگي عادي كالاي‌ مورد بيمه.
 • (۳/۴) – تلف شدن، آسيب ديدن يا هزينه ناشي از كافي نبودن يا نامناسب بودن بسته بندي يا آماده سازي كالاي مورد بيمه مشروط بر اينكه بسته بندي يا آماده سازي قبل از شروع اين بيمه انجام شده يا به‌ وسيله بيمه گذار يا كاركنان او انجام شده باشند و تحمل مقابله با حوادث معمول در سفر بيمه شده را نداشته باشد.( در موارد مربوط به اين شرط ،” بسته بندي ” شامل چيدن كالاي مورد بيمه در كانتينر هم هست وكاركنان جزو پيمانكاران مستقل محسوب نمي‌شوند).
 • (۴/۴) – تلف شدن، آسيب ديدن يا هزينه به علت عيب ذاتي يا ماهيت كالاي ‌مورد بيمه.
 • (۵/۴) – تلف شدن، آسيب ديدن يا هزينه اي‌كه علت آن تاخير باشد، حتي اگر اين تاخير ناشي از خطرات بيمه شده باشد(به‌استثناء هزينه هاي قابل پرداخت بر اساس بند ۲).
 • (۶/۴) – تلف شدن ، آسيب ديدن يا هزينه ناشي از اعسار يا ورشكستگي مالكان، مديران، اجاره كنندگان يا گردانندگان كشتي يا قصور در انجام تعهدات مالي از طرف يكي از آنها، به شرط اينكه بيمه گذار در هنگام بارگيري كالاي مورد بيمه در كشتي ، از اين امر مطلع بوده يا بايستي طبيعتا در جريان معمول تجارت خود از اين مسئله آگاه باشد كه اين اعسار و يا ناتواني مالي مي‌تواند مانع از ادامه عادي سفر گردد. اين استثنا در صورتي كه قرارداد بيمه به طرف ديگري ( طرف مدعي خسارت) واگذار شده باشد كه آن طرف موضوع بيمه را با حسن نيت و تحت قرارداد الزام آور خريداري كرده يا با خريد آن توافق نموده است ، اعمال نمي گردد.
 • (۷/۴) – تلف شدن، آسيب ديدن يا هزينه اي كه مستقيم يا غير مستقيم به علت يا ناشي از كاربرد هر نوع سلاح‌ يا وسيله‌اي باشد كه با انرژي اتمي ‌يا شكست هسته‌اي و يا تركيب هسته اي يا واكنش مشابه ديگر يا نيرو يا ماده.

شرايط  TOTAL LOSS
اين شرط از بين رفتن كلي كالا در يك مرحله و در نتيجه آتش‌سوزي و يا غرق وسيله نقليه را پوشش مي‌دهد. اين نوع پوشش حداقل پوشش بيمه‌اي در هر حمل را فراهم مي‌آورد و تقريباً در سطح جهان منسوخ شده است ليكن در كشور ايران هنوز هم طرفداران فراواني دارد.

بیمه نامه ترانزيت

مبدأ و مقصد برخي از حمل ها در خارج از كشور ايران بوده و كشور ايران تنها در مسير حمل قرار داشته و فقط كالا در محدوده كشورايران حمل مي شود.

بيمه نامه هاي مربوط به اين نوع حمل ها را بيمه نامه هاي ترانزيت و يا عبوري مي گويند و نرخ و شرايط بيمه نامه هاي صادراتي عيناً براي آنها مورد استفاده قرار مي گيرد

 این بیمه نامه در چارچوب و مقررات بین المللی کلوزهای A وB و C انستیتوی بیمه گران لندن و کلوز توتال لاس تحت پوشش قرار می گیرند.

 

مجموعه شرایط (A)

(۱) – اين بيمه همه ‌خطرهايي را كه منجر به تلف شدن يا آسيب ديدن كالاي مورد بيمه مي شود به جز موارد استثنا شده در بندهاي ۴، ۵، ۶، ۷ راپوشش مي‌دهد.

مجموعه شرایط (B)

(۱) – اين بيمه خطرات زير به جز موارد استثنا شده‌ در بندهاي ۴، ۵، ۶، ۷ را پوشش مي‌دهد.

(۱/۱) – تلف شدن يا آسيب ديدن مورد بيمه كه به طور منطقي مرتبط با يكي از موارد زير باشد:

 • (۱/۱/۱) – آتش سوزي يا انفجار.
 • (۲/۱/۱) – به‌گل نشستن ، زمينگير شدن و برخورد با كف دريا، غرق شدن يا واژگون شدن كشتي يا شناور.
 • (۳/۱/۱) – واژگون شدن يا از راه يا از خط خارج شدن وسيله حمل زميني.
 • (۴/۱/۱) – تصادم يا برخورد كشتي، شناور يا هر وسيله حمل ديگر با هر جسم خارجي به‌غير از آب.
 • (۵/۱/۱) – تخليه كالا در بندر اضطراري. (۶/۱/۱) -زلزله، آتشفشان يا صاعقه

 

(۲/۱) – تلف شدن يا آسيب ديدن كالاي مورد بيمه كه علت آن يكي از امور زير باشد:

 • (۱/۲/۱) – فداكردن كالا در جريان خسارت عمومي.
 • (۲/۲/۱) – به دريا انداختن كالا جهت سبك سازي كشتي يا به دريا افتادن كالا از روي عرشه كشتي.
 • (۳/۲/۱) – ورود آب دريا، درياچه يا رودخانه به كشتي، شناور، محفظه كالا، كانتينريا محل انبار.

 

(۳/۱) – تلف شدن كلي هر بسته در كشتي يا شناور و يا تلف كلي هر بسته به‌علت افتادن به‌هنگام بارگيري و يا تخليه كشتي يا شناور.

مجموعه شرایط (C)

خطرات تحت پوشش

(۱) – اين بيمه خطرات زير به جز موارد استثنا شده در بندهاي ۴، ۵، ۶، ۷ را پوشش مي‌دهد.

(۱/۱) – تلف شدن يا آسيب ديدن مورد بيمه كه به طور منطقي مرتبط با يكي از موارد زير باشد:

 • (۱/۱/۱) – آتش سوزي يا انفجار.
 • (۲/۱/۱) – به‌گل نشستن ، زمينگير شدن و برخورد با كف دريا، غرق شدن يا واژگون شدن كشتي يا شناور.
 • (۳/۱/۱) – واژگون شدن يا از راه يا از خط خارج شدن وسيله حمل زميني.
 • (۴/۱/۱) – تصادم يا برخورد كشتي، شناور يا هر وسيله حمل ديگر با هر جسم خارجي به‌غير از آب.
 • (۵/۱/۱) – تخليه كالا در بندر اضطراري.

 

(۲/۱) – تلف شدن يا آسيب ديدن كالاي مورد بيمه كه علت آن يكي از امور زير باشد:

 • (۱/۲/۱) – فداكردن كالا در جريان خسارت عمومي.
 • (۲/۲/۱) – به دريا انداختن كالا جهت سبك سازي كشتي

 

استثنائات

(۴) – اين بيمه به هيچ وجه شامل خطرات زير نمي‌گردد:

 • (۱/۴) – تلف شدن ، آسيب ديدن يا هزينه قابل انتساب به سوء عمل ارادي بيمه‌گذار
 • (۲/۴) – نشت و ريزش عادي، كسري عادي وزن يا حجم و يا فرسودگي و پوسيدگي عادي كالاي‌ مورد بيمه.
 • (۳/۴) – تلف شدن، آسيب ديدن يا هزينه ناشي از كافي نبودن يا نامناسب بودن بسته بندي يا آماده سازي كالاي مورد بيمه مشروط بر اينكه بسته بندي يا آماده سازي قبل از شروع اين بيمه انجام شده يا به‌ وسيله بيمه گذار يا كاركنان او انجام شده باشند و تحمل مقابله با حوادث معمول در سفر بيمه شده را نداشته باشد.( در موارد مربوط به اين شرط ،” بسته بندي ” شامل چيدن كالاي مورد بيمه در كانتينر هم هست وكاركنان جزو پيمانكاران مستقل محسوب نمي‌شوند).
 • (۴/۴) – تلف شدن، آسيب ديدن يا هزينه به علت عيب ذاتي يا ماهيت كالاي ‌مورد بيمه.
 • (۵/۴) – تلف شدن، آسيب ديدن يا هزينه اي‌كه علت آن تاخير باشد، حتي اگر اين تاخير ناشي از خطرات بيمه شده باشد(به‌استثناء هزينه هاي قابل پرداخت بر اساس بند ۲).
 • (۶/۴) – تلف شدن ، آسيب ديدن يا هزينه ناشي از اعسار يا ورشكستگي مالكان، مديران، اجاره كنندگان يا گردانندگان كشتي يا قصور در انجام تعهدات مالي از طرف يكي از آنها، به شرط اينكه بيمه گذار در هنگام بارگيري كالاي مورد بيمه در كشتي ، از اين امر مطلع بوده يا بايستي طبيعتا در جريان معمول تجارت خود از اين مسئله آگاه باشد كه اين اعسار و يا ناتواني مالي مي‌تواند مانع از ادامه عادي سفر گردد. اين استثنا در صورتي كه قرارداد بيمه به طرف ديگري ( طرف مدعي خسارت) واگذار شده باشد كه آن طرف موضوع بيمه را با حسن نيت و تحت قرارداد الزام آور خريداري كرده يا با خريد آن توافق نموده است ، اعمال نمي گردد.
 • (۷/۴) – تلف شدن، آسيب ديدن يا هزينه اي كه مستقيم يا غير مستقيم به علت يا ناشي از كاربرد هر نوع سلاح‌ يا وسيله‌اي باشد كه با انرژي اتمي ‌يا شكست هسته‌اي و يا تركيب هسته اي يا واكنش مشابه ديگر يا نيرو يا ماده
 • شرايط TOTAL LOSS
  اين شرط از بين رفتن كلي كالا در يك مرحله و در نتيجه آتش‌سوزي و يا غرق وسيله نقليه را پوشش مي‌دهد. اين نوع پوشش حداقل پوشش بيمه‌اي در هر حمل را فراهم مي‌آورد و تقريباً در سطح جهان منسوخ شده است ليكن در كشور ايران هنوز هم طرفداران فراواني دارد.
بيمه هواپيما

اين شركت در رشته بيمه هواپيما مطابق با استانداردها و كنوانسيون هاي بين المللي پوشش هاي زير را ارائه مي کند:

ـ بيمه بدنه هواپيما”HULL”
ـ بيمه حوادث سرنشين “P.A”
ـ بيمه مسئوليت در قبال اشخاص ثالث “T.P.l” ويا”T.P.L.L”
ـ بيمه مسئوليت در قبال بار مسافر”Passengers Baggage Liability”

DNN