Disclosure Information

Disclosure Information

1. معرفی موسسه بیمه و برنامه کسب و کار آن

1.1 اقامتگاه،سایر مشخصات ثبتی و اساسنامه موسسه بیمه

اساسنامه

مشخصات ثبتی

 

روزنامه رسمی

14529

17195

18274

19439

21549

 

1.2 ترکیب سهامداران موسسه بیمه و مشخصات سهامداران بیش از یک درصد

1.3 ساختار سازمانی موسسه بیمه

1.4 مشخصات کارکنان و سوابق تجربی و تحصیلی انها

1.5 چشم انداز ماموریت و اهداف راهبردی موسسه بیمه

 

1.6 عملکرد بیمه گری مستقیم موسسه بیمه

نرخ بیمه نامه های باربری

استعلام نرخ

عملکرد بیمه گری مستقیم و اتکایی به تفکیک رشته

 

1.7 عملکرد طرح های بیمه ای جدید دارای مجوز از بیمه مرکزی به همراه نرخ و شرایط مورد عمل در هر یک از آنها

1.8 اطلاعات شعب و مراکز پرداخت خسارت موسسه بیمه

1.9 خلاصه اطلاعات مربوط به نمایندگان فعال تعلیق یا لغو پروانه شده موسسه بیمه

 

1.10 خلاصه اطلاعات کارگزاران و ارزیابان خسارت بیمه ای که با موسسه بیمه همکاری می کنند

اطلاعات کارگزاران

اطلاعات نمایندگان

اطلاعات نمایندگان

ارزیابان خسارت

ارزیاب خسارت رشته مسئولیت

ارزیابان خسارت ـ رشته باربری و کشتی

ارزیابان خسارت ـ رشته آتش سوزی

ارزیابان خسارت ـ رشته اتومبیل

ارزیابان خسارت ـ رشته درمان

ارزیابان خسارت ـ رشته مهندسی

 

DNN