افشاگری اطلاعات

افشای اطلاعات

1. معرفی موسسه بیمه و برنامه کسب و کار آن

1.1 اقامتگاه،سایر مشخصات ثبتی و اساسنامه موسسه بیمه

 

روزنامه رسمی

 

1.2  ترکیب سهامداران موسسه بیمه و مشخصات سهامداران بیش از یک درصد

1.3 ساختار سازمانی موسسه بیمه

1.4 مشخصات کارکنان و سوابق تجربی و تحصیلی انها

1.5 چشم انداز ماموریت و اهداف راهبردی موسسه بیمه

 

1.6 عملکرد بیمه گری مستقیم موسسه بیمه

 

1.7 عملکرد طرح های بیمه ای جدید دارای مجوز از بیمه مرکزی به همراه نرخ و شرایط مورد عمل در هر یک از آنها

1.8 اطلاعات شعب و مراکز پرداخت خسارت موسسه بیمه

1.9 خلاصه اطلاعات مربوط به نمایندگان فعال تعلیق یا لغو پروانه شده موسسه بیمه

 

1.10 خلاصه اطلاعات کارگزاران و ارزیابان خسارت بیمه ای که با موسسه بیمه همکاری می کنند

 

اطلاعات نمایندگان

 

ارزیابان خسارت

DNN