خدمات مشتریان 84223

خبر

بازگشت
۰۱شهریور

صدور بیمه نامه مسئولیت حرفه ای پزشکان با ارائه تسهیلات ویژه

خلاصه خبر :

صدور بیمه نامه مسئولیت حرفه ای پزشکان با ارائه تسهیلات ویژه / اول تا دهم شهریور ماه در سراسر کشور

بهروز طیار مدیر بیمه مسئولیت بیمه معلم اعلام کرد:
صدور بیمه نامه مسئولیت حرفه ای پزشکان با ارائه تسهیلات ویژه / اول تا دهم شهریور ماه در سراسر کشور