خدمات مشتریان 84223

سرمایه انسانی

هیات مدیره معاون مدیرعامل مدیر معاون مدیر
 • محمدحسین داجمر

  محمدحسین داجمر

  رئیس هیأت مدیره
 • محمدابراهیم تحسیری

  محمدابراهیم تحسیری

  مدیر عامل و عضو هیأت مدیره
 • غلامرضا حیدری کرد زنگنه

  غلامرضا حیدری کرد زنگنه

  نایب رئیس هیأت مدیره
 • سید عمادالدین قاضوی

  سید عمادالدین قاضوی

  عضو هیأت مدیره
 • ابوالفضل اسفندی

  ابوالفضل اسفندی

  مدیر بیمه های خاص
  Esfandi.a@mic.co.ir
 • سیدهاشم نژادفاضل

  سیدهاشم نژادفاضل

  مدیر امور مالی
  fazel.h@mic.co.ir
 • ناهید پاسبانی

  ناهید پاسبانی

  مدیر بیمه های مهندسی
  Pasebani.n@mic.co.ir
 • جعفر توکلی

  جعفر توکلی

  مدیر حسابرسی داخلی
  Tavakoli.j@mic.co.ir
 • محمد حبیبی

  محمد حبیبی

  مدیر بیمه های باربری
  Habibi.mo@mic.co.ir
 • محسن خدابنده لو

  محسن خدابنده لو

  سرپرست مدیریت پشتیبانی
  Khodabandeh.m@mic.co.ir
 • مهدی رحیمی

  مهدی رحیمی

  سرپرست مدیریت طرح و برنامه
  Rahimi.m@mic.co.ir
 • فرشته رجوانی

  فرشته رجوانی

  مدیر بیمه های اتکائی
  Rejvany.f@mic.co.ir
 • شبنم شفیع ها

  شبنم شفیع ها

  مدیر فناوری اطلاعات
  Shafieha.sh@mic.co.ir
 • احمد طوسی (رب‌گر)

  احمد طوسی (رب‌گر)

  بازرس ویژه مدیر عامل
  Tousi.ah@mic.co.ir
 • بهروز طیار

  بهروز طیار

  مدیر بیمه های مسئولیت
  Tayar.b@mic.co.ir
 • سیاوش کمندی

  سیاوش کمندی

  مدیر بیمه های اتومبیل
  Kamandi.s@mic.co.ir
 • سیدمحمدرضا محمودی حسینی

  سیدمحمدرضا محمودی حسینی

  مدیر بیمه های آتش سوزی
  Mahmoudi.mr@mic.co.ir
 • محمدرضا مرادی

  محمدرضا مرادی

  مدیر سرمایه گذاری
  Moradi.mr@mic.co.ir
 • سعید گیوه چی

  سعید گیوه چی

  مدیر بیمه های عمر و زندگی
  Givehchi.s@mic.co.ir
 • غلامرضا هدائی

  غلامرضا هدائی

  سرپرست مدیریت امور شعب
  Hodaei.gh@mic.co.ir
 • آزاده هراتی زاده

  آزاده هراتی زاده

  رئیس اداره روابط عمومی
  Haratizadeh.a@mic.co.ir
 • آرش بیگلریان

  آرش بیگلریان

  معاون مالی، اقتصادی و پشتیبانی
  Biglarian.a@mic.co.ir
 • رضا اسدی

  رضا اسدی

  معاون مدیر فناوری اطلاعات
  Assadi.r@mic.co.ir
 • محسن علیمرادی

  محسن علیمرادی

  معاون مدیر حقوقی
  Alimoradi.m@mic.co.ir
 • مریم کارخانه

  مریم کارخانه

  معاون مدیر بیمه های آتش سوزی
  Karkhaneh.m@mic.co.ir
 • عباس معینی

  عباس معینی

  معاون فنی بیمه های اشخاص
  Moeini.a@mic.co.ir
 • کامبیز حاجی میرآقا

  کامبیز حاجی میرآقا

  سرپرست معاونت فنی بیمه های اموال
  Hajimiragha.k@mic.co.ir
 • کاوه قاضی

  کاوه قاضی

  معاون برنامه ریزی و توسعه بازار
  Ghazi.k@mic.co.ir
 • علی اکبر صداقتی

  علی اکبر صداقتی

  مدیر منابع انسانی
  sedaghati.aa@mic.co.ir
 • آزاد حسنی

  آزاد حسنی

  سرپرست واحد توسعه بازار و ارتباط با مشتریان
  hasani.a@mic.co.ir
 • زهرا زندی

  زهرا زندی

  مدیر بیمه های درمان، عمر و حادثه گروهی
  zandi.z@mic.co.ir
 • پروین محمدی دینانی

  پروین محمدی دینانی

  مدیر حقوقی
  Mohammadi.p@mic.org
 • محمدرضا سمیعی

  محمدرضا سمیعی

  عضو هیأت مدیره