خدمات مشتریان 84223

مبارزه با پولشویی،دستور العمل۴


دستورالعمل نحوه شناسايي عمليات بيمه اي مشكوك و مراقبت از اشخاص مظنون در مؤسسات بيمه

 

به منظور مبارزه با پولشویی و جلوگیری از تأمین مالی تروریسم و همچنین فراهم آوردن تمهیدات لازم برای اجرای مواد قانون و آیین نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی موضوع تصویب نامه شماره ۱۸۱۴۳۴/ت ۴۳۱۸۲ ک مورخ ۱۴ /۹/ ۱۳۸۸ وزیران عضو کارگروه تصویب آیین نامه­های مربوط به قانون مبارزه با پولشویی، «دستورالعمل نحوه شناسايي عمليات بيمه اي مشكوك و مراقبت از اشخاص مظنون در مؤسسات بيمه » به شرح ذیل ابلاغ می­شود:

ماده ۱) اصطلاحات و عبارات به كار رفته در اين دستورالعمل به شرح زير تعريف مي‌شوند:

۱-۱- قانون: قانون مبارزه با پولشويي – مصوب ۲ /۱۱/ ۱۳۸۶ مجلس شوراي اسلامي.

۲-۱- آئين­نامه: آيين­نامه اجرايي قانون مبارزه با پولشويي مصوب ۱۴ /۹/ ۱۳۸۸ و اصلاحات بعدی آن.

۳-۱- شورا: شوراي عالي مبارزه با پولشويي موضوع ماده ۴ قانون.

۴-۱- دبيرخانه: دبيرخانه شوراي‌عالي مبارزه با پولشويي موضوع تبصره ۱ ماده ۴ قانون.

۵-۱- واحد اطلاعات مالی: واحدی ملی، متمرکز و مستقل که مسئولیت دریافت، تجزیه و تحلیل و ارجاع گزارش­هاي عمليات مشکوک به مراجع ذی­ربط را به عهده دارد؛ به شرح مذکور در ماده ۳۸ آیین­نامه.

۶-۱- واحد مبارزه با پولشويی: واحدي است مستقر در شركت که به عنوان متولی مبارزه با پولشویی، عهده­دار تكاليف مقرر در مواد ۱۸ و ۱۹ آيين­نامه مي­باشد.

۷-۱- بيمه مركزي: بيمه مركزي جمهوري اسلامي ايران.

۸-۱- مؤسسه بيمه: هر يك از مؤسسات بيمه مستقيم يا اتكايي كه داراي مجوز فعاليت از بيمه مركزي مي باشند.

۹-۱- شركت: بيمه مركزي و هر يك از مؤسسات بيمه موضوع بند ۸-۱.

۱۰-۱- بيمه‌نامه يا قرارداد بيمه: سندي كتبي مشتمل بر مشخصات و تعهدات بيمه‌گر و بيمه‌گذار و شرايط عقد بيمه.

۱۱-۱- بیمه­گذار: شخص حقيقي يا حقوقي است كه مشخصات وي در بيمه­نامه يا قرارداد بيمه ذكر گرديده و متعهد پرداخت حق بيمه است.

۱۲-۱- الحاقيه: سندي كه هر گونه تغيير در بيمه‌نامه يا قرارداد بيمه از طريق آن صورت مي گيرد و جزء لاينفك بيمه نامه محسوب مي‌شود.

۱۳-۱- خدمات بيمه‌اي: شامل عرضه بيمه مستقيم و اتكايي، خدمات واسطه‌گري بيمه و خدمات ارزيابي خسارت بيمه‌اي.

۱۴-۱- عرضه كننده خدمات بيمه‌اي: شامل بيمه مركزي، موسسات بيمه مستقيم و اتكايي، نمايندگان بيمه، دلالان رسمي بيمه و ارزيابان خسارت بيمه‌اي.

۱۵-۱- متقاضي خدمات بيمه‌اي: هر شخص حقيقي يا حقوقي يا نماينده قانوني ايشان كه براي استفاده از خدمات بيمه‌اي، به عرضه‌كننده خدمات بيمه‌اي مراجعه مي‌كند.

۱۶-۱- شناسايي: تطبيق و ثبت مشخصات اظهارشده توسط متقاضي خدمات بيمه‌اي با مدارك شناسايي و در صورت اقدام توسط نماينده يا وكيل وي علاوه بر ثبت مشخصات وكيل يا نماينده، ثبت مشخصات اصيل در فرم‌هاي مربوط به متقاضي خدمات بيمه‌اي به هنگام ارائه خدمات.

۱۷-۱- ساها (سامانه احراز هويت اشخاص): سامانه‌ای مستقر در وزارت امور اقتصادی و دارایی است که از طریق ارتباط با پايگاه‌هاي ذی‌ربط ( از قبیل سازمان ثبت احوال کشور، سازمان ثبت اسناد و املاك کشور، شرکت پست، سازمان امور مالیاتی) پاسخ به استعلام شرکت‌ها در مورد احراز هویت اشخاص مختلف و نشانی آن ها را تسهیل می‌نماید.

۱۸-۱- معاملات و عمليات بيمه‌اي مشكوك: معاملات و عملياتي كه عرضه‌كنندگان خدمات بيمه‌اي با در اختيار داشتن اطلاعات و با قرائن و شواهد منطقي ظن پيدا مي‌كنند كه اين عمليات به منظور پولشويي انجام مي‌شود.

تبصره: منظور از قراين و شواهد منطقي عبارت است از شرايط و مقتضياتي كه يك انسان متعارف را وادار به تحقيق در خصوص منشاء مال و انگيزه انجام معامله بيمه‌اي مي‌نمايد.

۱۹-۱- سامانه جمع‌آوری معاملات مشکوک: سامانه‌اي است مستقر در واحد اطلاعات مالي که به منظور جمع‌آوري گزارش‌هاي معاملات مشکوک به پولشويي و تامين مالي تروريسم و اطلاعات مربوط به آن‌ها از سازمانهاي مشمول قانون، طراحي و راه اندازي شده است.

۲۰-۱- اشخاص مظنون: كليه اشخاص حقيقي و حقوقي كه اسامي و مشخصات آنها به جهت ظن به ارتباط با فعاليت هاي پولشويي از سوي واحد اطلاعات مالي تعيين و از طريق آن به شركت اعلام مي‌شود.

ماده ۲) دريافت و پرداخت هر گونه وجه توسط عرضه كنندگان خدمات بيمه اي بابت ارائه خدمات صرفاً از طريق سيستم بانكي مجاز است.

ماده۳) تمامي كاركنان، نمايندگان، دلالان و عرضه كنندگان خدمات بيمه اي موظفند درصورت مشاهده معاملات و عملیات بیمه‌ای مشکوک، به استناد ماده ۲۵ آیین نامه بدون اطلاع متقاضي خدمات بيمه­اي، بلافاصله مراتب را به مسئول مبارزه با پولشویی در شركت به نحو مقتضی منعکس نمایند. واحد مبارزه با پولشویی موظف است در همان روز کاري نسبت به ارسال کلیه گزارشهای واصله از طریق سامانه جمع­آوري گزارش عمليات مشكوك به واحد اطلاعات مالی اقدام نماید. در هر مرحله ارسال گزارشات، بايد محرمانه بودن رعایت شود.

تبصره۱: فهرست معاملات و عمليات مشكوك از سوي واحد اطلاعات مالي به واحد مبارزه با پولشوئي ابلاغ مي­شود.

تبصره۲: ملاك تشخيص معاملات و عمليات مشكوك، ظن مبتني بر قرائن و شواهد منطقي كاركنان  شركت مي­باشد و معيارهاي ارائه شده در فهرست پيوست صرفاً بخشي از اين معيارها را در بر مي­گيرد.

ماده ۴) ارسال گزارش عملیات مشکوک و نیز سایر گزارش‌هایی که شركت موظف به ارسال آن به واحد اطلاعات مالي است، بیانگر هیچ گونه اتهامي به افراد نبوده و اعلام آن به مرجع مذکور، افشای اسرار شخصی محسوب نمی‌گردد و در نتیجه هیچ اتهامی از این بابت متوجه گزارش‌دهندگان نخواهد بود.

ماده ۵) شركت موظف است در چارچوب مقررات مربوط، رویه‌های قابل اتکایی را جهت اقدامات مرتبط با کشف عملیات مشکوک و گزارش‌دهی آن، تدوین نماید.

تبصره: اطمینان از حسن اجرای رویه‌های کشف موارد مشکوک و همچنین بررسی، ارزیابی و در صورت نیاز بازبینی فرآیندهای شناسایی و کشف موارد مشکوک به عهده واحد مبارزه با پولشویی شركت می­باشد.

ماده ۶) واحد مبارزه با پولشویی شركت موظف است علاوه بر ارسال گزارش عملیات مشکوک به واحد اطلاعات مالی (گزارش هاي معمول)، با استفاده از روشهایی مانند تطبيق اطلاعات با يکديگر نسبت به کشف عملیات مشکوک اقدام و مراتب را به واحد اطلاعات مالی گزارش نمایند.

ماده ۷) بيمه مرکزي موظف است علاوه بر گزارش­های موضوع ماده ۳ با به کارگیری ابزارهای سیستمی نسبت به کشف عملیات مشکوک از طریق پردازش اطلاعات موجود اقدام نماید و مراتب را به اطلاع واحد اطلاعات مالی برساند.

ماده ۸) افشاي مفاد گزارش معاملات و عمليات مشکوک به پولشویی ، تحت هر عنوان به غیر از مراجع ذی­صلاح ممنوع است و با متخلفان برابر قانون رفتار خواهد شد.

ماده ۹) در جهت اجرای صحیح مفاد این دستورالعمل، شركت ملزم است دسترسی لازم به پرونده متقاضي خدمات بيمه­اي، سوابق عملیات بيمه­اي و مالی آنان را براي واحد مبارزه با پولشوئي فراهم نمايد.

ماده ۱۰) مسئول واحد مبارزه با پولشویی موظف است پس از دريافت شناسه کاربري سامانه جمع آوري گزارش عملیات مشکوک ، نسبت به حفاظت از آن دقت لازم را داشته باشد. بديهي است با توجه به محرمانه بودن اطلاعات اين سامانه،‌ در صورت افشا و هرگونه استفاده غير مجاز با متخلف برابر قانون رفتار مي­شود.

ماده ۱۱) واحد مبارزه با پولشوئي در خصوص معاملات و عملیات مشکوک وظایف و مسئولیت‌هایی بر عهده دارد که شامل موارد زیر می­باشد:

الف- آموزش کارکنان ؛

ب‌-      اطمینان از حسن اجرای رویه‌های کشف موارد مشکوک؛

ج‌-       نظارت بر استقرار سیستم‌های کنترل داخلی و اجرای صحیح آن؛

د‌-       بررسی، ارزیابی و در صورت نیاز بازبینی فرایندهای شناسایی و اطمينان از قابل اتكاء بودن اين فرآيندها؛

ه‌-       ارجاع معاملات و عملیات مشكوك به واحد اطلاعات مالي؛

ماده۱۲) مسئول واحد مبارزه با پولشویی موظف است با بررسي روزانه سامانه جمع آوري گزارش عملیات مشکوک، نسبت به پاسخگويي به استعلامات مندرج در آن حداکثر تا ۴ روز کاري اقدام و اطلاعات مورد نياز را در قالب تعيين شده و از طريق سامانه مذکور به واحد اطلاعات مالی ارسال نمايد.

ماده۱۳) واحد مبارزه با پولشوئي موظف است عملیات اشخاص مظنون را زیر نظر داشته، هنگام ارايه خدمات به آنان دقت و نظارت بیشتری به عمل آورده، عملیات بيمه­اي و عملکرد مالی آنان را به طور مداوم زیر نظر داشته و بر حسب نظر واحد اطلاعات مالی در خصوص آن­ها اقدام نمایند و مراتب را ظرف همان روز کاري به آن واحد گزارش دهد.

ماده ۱۴) واحد مبارزه با پولشوئي موظف است اسامي و مشخصات اشخاص مظنون را محرمانه تلقي نموده، آن ها را صرفاً در اختيار كاركنان ذي ربط خود قرار دهد. در صورت افشا و هرگونه استفاده غير مجاز از اطلاعات مذكور با متخلفين برابر قانون رفتار خواهد شد.

ماده ۱۵) شركت موظف است بلافاصله پس از دريافت اسامي و مشخصات اشخاص مظنون، نسبت به
بروز رساني فهرست مربوط اقدام نمايد به نحوي كه فهرست اشخاص مظنون به همراه آخرين اصلاحات آن همواره در اختيار كاركنان ذي ربط قرار داشته باشد.

ماده ۱۶) شركت موظف است نرم افزار ها و برنامه هاي مربوط به ارائه خدمات بيمه اي خود را به نحوي تنظيم نمايد كه ارائه كليه خدمات به اشخاص مظنون صرفاً در چارچوب دستورالعمل هاي واحد اطلاعات مالي انجام پذيرد. همچنين نرم افزارهاي مربوط بايد به نحوي طراحي شود كه قابليت تهيه و ارسال گزارش هاي مورد نياز واحد اطلاعات مالي را فراهم نماید.

ماده ۱۷) واحد مبارزه با پولشویی موظف است هر سه ماه یک بار گزارش جامعی از کلیه اقداماتی که در اجرای این دستورالعمل انجام داده است به دبیرخانه ارسال نماید.

اين دستورالعمل در هفده ماده و چهار تبصره در دوازدهمین جلسه شورای عالی مبارزه با پولشوئی مورخ۱۲ /۱۰/ ۱۳۹۰ به تصويب رسيد و از تاريخ ابلاغ، لازم الاجراست.