خدمات مشتریان 84223

صدور بیمه نامه بدنه


مدارک مورد نیاز برای صدور بیمه نامه بدنه:

  1. تکمیل فرم پیشنهاد بیمه نامه
  2. دریافت بیمه نامه منقضی شده سال قبل (در صورت وجود)
  3. تصویر کارت یا سند خودرو ( یا وکالتنامه قطعی یا تعویض پلاک)
  4. تکمیل فرم گزارش بازدید اولیه
  5. تهیه عکس از خودرو

دریافت موارد ذیل در قراردادها:

  1. معرفی نامه یا کارت پرسنلی یا فیش حقوقی
  2. رونوشت سند یا کارت خودرو یا وکالت نامه به نام معرفی شده

 

شرایط عمومی بیمه بدنه اتومبیل

دریافت فرم پیشنهاد

استعلام نرخ بیمه نامه بدنه