خدمات مشتریان 84223

دریافت خسارت بیمه شخص ثالث


 • تصادف رانندگی منجر به خسارت جانی:

در این گونه حوادث كه منجر به مجروح شدن يا فوت كسي شده است، مقصر حادثه موظف است ظرف مدت پنج روز مراتب تصادف خود را با ارائه مدارک مورد نیاز جهت تشکیل پرونده به شرکت بیمه اعلام کند. چنانچه حادثه ای هم داراي خسارت مالی و  هم داراي خسارت جانی باشد، بیمه گر طی نامه ای کپی برابر با اصل مدارک موجود در پرونده را جهت تسویه خسارت مالی از مرجع قضائی درخواست و پس از تکمیل کردن مدارک لازم، نسبت به تسویه خسارت مالی اقدام و تا ارائه رای صادره از مراجع قضائی توسط مقصر یا زیان دیده، پرونده جانی در شعبه مربوطه مفتوح می کند.

 

         ماده ۱۴ آیین نامه اجرائی قانون اصلاح قانون بیمه مسئولیت مدنی دارندگان وسیله نقلیه زمینی درمقابل اشخاص ثالث مدارک مورد نیاز تشکیل پرونده خسارت جانی (دیه) را بشرح ذیل تعیین کرده است:

 1. اصل یا تصویر مصدق گزارش کارشناس راهنمائی و رانندگی یا گزارش مقامات انتظامی یا نظریه کارشناس یا هیات کارشناسی منتخب مراجع قضائی.
 2. بیمه نامه شخص ثالث یا هر گونه مدارک دیگری که حاکی از بیمه وسیله نقلیه مسبب حادثه در زمان وقوع حادثه باشد.
 3. تصویر گواهینامه مسئول حادثه (مقصر) مگر اینکه مشخصات کامل گواهینامه رانندگی در گزارش کارشناس راهنمائی و رانندگی یا پلیس راه درج شده، یا اینکه راننده مسئول حادثه فاقد گواهینامه رانندگی متناسب با نوع وسیله نقلیه موجد حادثه باشد.
 4. مدارک شناسائی مصدوم یا متوفی (کارت ملی)
 5. تصویر خلاصه پرونده بالینی مصدوم یا متوفی درصورتیکه در یکی از مراکز درمانی بستری شده باشد.
 6. نظریه پزشکی قانونی.
 7. تصویر مدارک شناسائی وسیله مسبب حادثه در صورت وجود.
 8. ارائه مدارک مثبته دایر بر احرازسمت قانونی متقاضی از قبیل قیمومیت یا وکالت یا وصایت یا ولایت خاص حسب مورد.
 9. جواز دفن یا گواهی فوت با شناسنامه باطل شده متوفی.

      تبصره: پرداخت خسارت در حوادث منجر به فوت به ورثه متوفي، منوط به ارائه گواهی انحصار وراثت خواهد بود.

 

 • تصادف رانندگی منجر به خسارت مالی:

با توجه به شرايط هر حادثه و زيان هاي وارده، بررسي و پرداخت خسارت خودرو در بخش مالی به چند دسته تقسيم مي شود:

 

الف) تصادف بدون كروكي 

در اين نوع تصادفات خسارت مالي وارده به وسيله نقليه زيان ديده می بایست حداکثر تا تعهدات مالی قانونی باشد و با رعایت شرايط زير، پرونده تشكيل و خسارت پرداخت مي شود:

 • هر دو وسيله در لحظه تصادف داراي بيمه نامه معتبر و پیوسته شخص ثالث باشند.
 •  هر دو راننده داراي گواهينامه مجاز باشند.
 • اختلافي بين طرفين حادثه وجود نداشته باشد.

 چنانچه  تصادف ايجاد شده داراي شرايط فوق باشد، طرفين حادثه با خودروهاي تصادفي به يكي از مراكز پرداخت خسارت بيمه مراجعه کرده و برابر مقررات به شرح ذيل بررسي می شود. در ادامه پرونده تشكيل شده و خسارت ارزيابي و پرداخت مي شود:

 1. مقصر و زيان ديده تصادف با خودروهاي مربوطه به يكي از مراكز پرداخت خسارت خودرو مراجعه مي کنند.
 2. پس از مراجعه و اعلام حادثه، فرم اعلام خسارت بدون كروكي توسط مسئول مربوطه به آنان تحويل می شود تا نسبت به تنظيم و تكميل و امضای آن اقدام کنند. برگ تكميل شده اعلام خسارت يعني ادعاي دريافت خسارت از سوي زيان ديده كه بر اساس آن پرونده خسارت تشكيل مي شود و يكي از مدارك اصلي پرونده است كه مسئول مربوطه بايد از تكميل و امضا شدن آن توسط مقصر و زيان ديده اطمينان حاصل کند.

موارد فوق سپس به همراه اصل و كپي مدارك مورد نياز زير برای تشكيل پرونده به مسئول پذيرش خسارت ثالث بدون كروكي تحويل شده و نام برده پس از بررسي و اطمينان از اصالت و تكميل بودن آنها، كپي مدارك فوق را برابر با اصل می کنند و به همراه يك برش كوپن بيمه نامه ثالث مقصر برداشته و پس از ممهور کردن اصل بيمه نامه هاي ثالث مقصر و زيان ديده به مهر خسارت و تكميل کردن مندرجات آن، اصل مدارك را عودت دهد.

مدارك مورد نياز برای تشكيل پرونده خسارت مالي بدون كروكي عبارت است از :

 •  اصل و كپي گواهينامه مقصر و زيانديده (يا زيان ديدگان) تصادف.
 •  اصل و كپي كارت ملي مقصر و زيانديده (يا زيان ديدگان) تصادف.
 •  اصل و كپي كارت مشخصات خودروي مقصر و زيان ديده (يا زيان ديدگان) تصادف.
 • اصل و كپي بيمه نامه معتبر و پیوسته شخص ثالث خودروي مقصر و زيان ديده (يا زيان ديدگان) تصادف.
 •  يك برش اصل كوپن بيمه نامه شخص ثالث مقصر حادثه.

 

ب) مدارك مورد نياز تشكيل پرونده خسارت مالي با كروكي سازشي:

 • حضور راننده و خودروي زيان ديده برای رويت و تائيد حادثه و ارزيابي خسارت توسط كارشناس بيمه گر.
 • اصل برگ كروكي سازشي تصادف كه توسط پليس تنظيم و به مهر و امضای وي ممهور باشد.
 • اصل و كپي گواهينامه زيان ديده حادثه.
 • اصل و كپي كارت ملي زيان ديده حادثه.
 • اصل و كپي بيمه نامه ثالث معتبرخودروي زيان ديده حادثه.
 • اصل و كپي كارت مشخصات خودروي زيان ديده حادثه.
 • اصل يك برش كوپن بيمه نامه معتبر مقصر حادثه.
 • كپي گواهينامه و كارت مشخصات و بيمه نامه خودروي مقصر حادثه.

 

ج) تشكيل پرونده و پرداخت خسارت تصادف با كروكي غيرسازشي

  در اين نوع تصادفات كه زيان ديده داراي كروكي غير سازشي ترسيم شده توسط پليس و يا گزارش كارشناس رسمي دادگستري بوده و زيان ديده و يا طرفين تصادف، پس از مراجعه به مراجع انتظامي و قضائي و سير مراحل قانوني با اخذ كپي برابر با اصل مدارك مورد نياز تشكيل پرونده، به يكي از مراكز پرداخت خسارت مراجعه و نسبت به تنظيم و تكميل فرم اعلام خسارت و تحويل مدارك به مسئول پذيرش خسارت با كروكي اقدام مي کنند.

 • اصل يا كپي كروكي تصادف و يا گزارش كارشناس رسمي دادگستري كه توسط مرجع قضائي برابر بااصل شده باشد.
 • كپي مدارك مقصر(گواهينامه-كارت مشخصات خودرو-كارت ملي) كه توسط مرجع قضائي برابر بااصل شده باشد.
 • اصل يك برش كوپن بيمه نامه خودرو مقصر حادثه.
 • اصل و كپي مدارك زيان ديده (گواهينامه-كارت مشخصات خودرو –كارت ملي و بيمه نامه ثالث).