خدمات مشتریان 84223

دریافت خسارت بیمه نامه بدنه


الف) ايراد خسارت در حوادث و تصادفات

          *با گزارش مقامات انتظامي

مدارك مورد نياز جهت دريافت خسارت با گزارش مقامات انتظامي عبارتند از:

 1. اصل و كپي بيمه‌نامه بدنه و شخص ثالث خودرو
 2. اصل و كپي گواهينامه راننده خودرو در هنگام حادثه
 3. اصل و كپي كارت و سند خودرو
 4. ارائه معرفينامه از شركتهاي ليزينگ در صورت خريد اقساطي خودرو
 5. اصل كروكي
 6. بازديد از مورد بيمه توسط کارشناس خسارت

در صورتي كه كروكي تنظيمي از نوع غير سازشي باشد، مي‌بايست علاوه بر مدارك فوق، برگ بازجويي طرفين حادثه به همراه ساير گزارشهاي تكميلي از قبيل گزارش نيروي انتظامي، گزارش كارشناس رسمي دادگستري و عند الزوم راي محاكم قضايي در مورد كروكي تنظيمي به شعبه پرداخت خسارت ارائه گردد.

 

          *بدون گزارش مقامات انتظامي

در صورت بروز حادثه و ايراد خسارت به بدنه خودرو، به شرط مقصر بودن راننده خودرو مورد بيمه، يا عدم وجود مقصر شناخته شده در حادثه، بيمه‌گذار مي‌تواند بدون ارائه گزارش مقامات انتظامي جهت دريافت خسارت براي يكبار در طول قرارداد و حداکثر تا سقف مجاز، به شعب اين شركت مراجعه نمايد.

مدارك مورد نياز جهت دريافت خسارت عبارتند از:

 1. اصل و كپي بيمه‌نامه بدنه و شخص ثالث خودرو
 2. اصل و كپي گواهينامه راننده خودرو در هنگام حادثه
 3. اصل و كپي كارت و سند خودرو
 4. بازديد از مورد بيمه توسط کارشناس خسارت

ب) وقوع سرقت قطعات و لوازم خودرو

در صورت وقوع سرقت قطعات و لوازم خودرو، به شرط آنكه خودرو داراي پوشش سرقت در جاي لوازم باشد، سريعا موضوع را به نزديكترين پاسگاه يا كلانتري محل حادثه گزارش نموده و جهت دريافت خسارت به يكي از شعب پرداخت خسارت اين شركت مراجعه نماييد.

مدارك مورد نياز جهت دريافت خسارت عبارتند از:

 1. گزارش مقامات انتظامي
 2. اصل و كپي كارت و سند خودرو
 3. اصل و كپي بيمه‌نامه بدنه و شخص ثالث خودرو
 4. بازديد از مورد بيمه توسط کارشناس خسارت
 5. ارائه معرفينامه از شركت هاي ليزينگ در صورت خريد اقساطي خودرو

ج) وقوع سرقت كلي خودرو

بيمه‌گذار محترم، در صورت وقوع سرقت كلي خودرو، سريعا موضوع را به نزديكترين پاسگاه يا كلانتري محل حادثه گزارش نموده و ظرف حداكثر ۴۸ ساعت، جهت تشكيل پرونده به يكي از شعب پرداخت خسارت اين شركت مراجعه نماييد.

مدارك مورد نياز جهت تشكيل پرونده عبارتند از:

 1. اصل و کپي کارت و سند خودرو
 2. اصل و كپي بيمه‌نامه بدنه و شخص ثالث خودرو