خدمات مشتریان 84223

بیمه نامه شخص ثالث اتومبیل


بیمه نامه شخص ثالث 

همه دارندگان وسـايل نقليه موتـوري زميني اعم از اشخـاص حقيقـي «دارندگان اتومبيل هاي شخصی» يا حقـوقي « اتومبيل هاي متعلق به شركت ها، ادارات دولتي و …» مسئول جبران خسـارات جانی و مالي هستند كه بر اثر حـوادث وسيله نقليه يا محمولات آنهـا به اشخاص ثالث وارد مي شود.

بيمه نامه شخص ثالث که به این منظور طراحی شده است، جنبه اجباري دارد و دارنده وسيله نقليه بايد مسئوليت خود را نزد يكي از شركت هاي بيمه واجد شرايط، بيمه کند.

در بيمه نامه حوادث (راننده مقصر حادثه) که امروزه جزئی از بیمه نامه شخص ثالث است، بيمه گر غرامت (فوت، نقص عضو) مربوط به راننده مقصر حادثه اتومبيل بيمه شده ( واژگوني، تصادفات و …) را که از محل بيمه نامه شخص ثالث قابل جبران نیست، حداكثر به میزان مبلغ مندرج در بيمه نامه، تحت پوشش قرار مي دهد.