خدمات مشتریان 84223

بیمه نامه بدنه اتومبیل


در بیمه نامه بدنه، وسايل نقليه بيمه شده در مقابل خطرات اصلي حادثه، سرقت  آتش سوزي، انفجار و صاعقه تحت پوشش قرار مي گيرد. خسارت هاي جزئي و كلي وارد شده به وسيله نقليه بيمه شده اعم  از دستمزد تعمیرکار، تعميرات و ارزش قطعات تعويضي به قيمت روز حادثه پرداخت مي شود.

علاوه بر موارد فوق، بيمه گذار مي تواند با پرداخت حق بيمه اضافي و مطابق با شرايط و مقررات مندرج در بيمه نامه، اتومبيل را در مقابل خطرات سرقت در جاي قطعات اصلي و اضافي، خطرات ناشي از بلاياي طبيعي، خسارت ناشي از شكست شيشه به تنهايي، خسارت ناشي از مواد اسيدي و شيميايي و غرامت عدم استفاده از وسيله نقليه در طول مدت تعميرات بیمه کند.